Al-Kutub Al-Mu’tabarah: Kajian atas Sumber Rujukan dalam Beristinbat Menurut NU, Muhammadiyah, dan Persis

Shofiyullah Mz

Abstract


Perbincangan sekitar topik tulisan ini tidak bisa
dilepaskan dari tradisi --atau lebih tepatnya elemen penting—
dalam disiplin ilmu usul al-fiqh (metodologi hukum Islam). Ada 3
(tiga) elemen penting yang dikaji dalam ilmu tersebut, yaitu
sumber/dalil hukum Islam, metode istinbat hukum Islam, dan
studi tentang hal-ihwal pelaku ijtihad. Dalam berijtihad,
organisasi-organisasi sosial keagamaan di Indonesia seperti
Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis masingmasing
memiliki kekhasan dalam melakukan istinbat hukum.
NU melalui forum lajnah bahs al-masail mempunyai suatu tradisi
untuk menempatkan al-kutub al-mu’tabarah (khazanah kitab-kitab
standar) sebagai sumber rujukan dan pertimbangan pokok
dalam beristinbat yang mendampingi al-Qur’an-Hadis sebagai
sumber/dalil utamanya. Hal ini dilakukan oleh karena para
ulama yang menyusun karya-karya al-kutub al-mu’tabarah
tersebut di samping kredibilitas keulamaannya tidak diragukan
lagi juga transmisi keilmuan antarulama relatif bersambung
(ittisal al-sanad) sampai pada generasi awal keislaman.


Keywords


al-kutub al-mu’tabarah, istinbat, ijtihad, bahs al-masail.

References


‘Abd al-Rahman b. Muhammad b. Husayn b. ‘Umar (Ba’alawi),

Bughyat al-Mustarsyidin, Surabaya: Syirkat Nur Asiya, t.t..

Abdul Jalal, “Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Nur: Sebuah Studi

Perbandingan,” Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta, 1986.

al-Ansari, Abu Yahya Zakariya, Tuhfat al-Tullab bi Syarh Tanqih al-

Lubab, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

al-Ansari, Abu Yahya Zakariya, Fath al-Wahhab Syarkh Manhaj al-Tullab, Semarang:

Maktabat Usaha Keluarga, t.t.

al-Bahi, Muhammad, “Factors of the Islamic Movements in the

Arab World,” Paper tidak diterbitkan, Institute of Islamic

Studies, McGill University, Montreal, 1956.

Ali, Atabik, dan Ahamd Zuhdi Muhdlor, Qamus Krapyak al-‘Asri,

‘Arabi-Indunisi, cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum

P.P. Krapyak, 1996.

al-Jurjani, ‘Ali b. Muhammad, Kitab al-Ta’rifat, cet. 3, Beirut: Dar

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.

al-Misri, Abu Bakr b. Muhammad Syata al-Dimyati, Hasyiyat

I’anat al-Talibin, juz 1, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-

‘Arabiyyah, t.t..

al-Saqqaf, ‘Alawa b. Ahmad, Majmu’at Sab’at Kutub Mufidah: al-

Fawa’id al-Makkiyyah fi ma Yahtajuh Talabat al-Syafi’îyyah min

al-Masa’il wa al-Dawabit wa al-Qawa’id al-Kulliyyah, Semarang:

Maktabat Usaha Keluarga, t.t..

al-Subki, ‘Abd al-Latif Muhammad, (et. al)., Tarikh al-Tashri’ al-

Islami, Kairo: Matba’at al-Syarq al-Islamiyyah, 1930.

Arendonk, C. Van dan J. Schacht, “Ibn Hajar al-Haytami,”

Encyclopaedia of Islam, vol. 3, new edition, ed. H.A.R. Gibb

et. al., Leiden: E.J. Brill, 1971.

Hamim, Thoha, “Ru`yah Dapat Dipertanggungjawabkan,”

Tulisan Kedua, dalam Majalah NU Aula, 04, Tahun ke-20

April, 1998

Hasan, A. Halim, “Tafsir al-Manar dan Pengaruhnya 2,” dalam

Pandji Masyarakat, 15 Februari, 1960.

Ma’luf, Louis, al-Munjid fî al-Lughah, cet. 21, Beirut: Dar al-

Masyriq, 1973.

Manan, M. Hasyim, Buku Kedua: Manhaj Tarjih Muhammadiyah,

Surabaya: t.p., 1416 H.

Masyhuri, Aziz, Masalah Keagamaan, Hasil Muktamar dan Munas

Ulama NU Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan-1994

(Ahkam al-Fuqaha’) Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press

Surabaya, 1997.

Mutahar, Ahmad, “Metode Penetapan Hukum Syuriah NU,”

dalam Jurnal Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya,

Akademika, 1 Februari, 1997.

PBNU, Keputusan Mukatamar NU XXVII di Pondok Pesantren

Salafiah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo, Surabaya: PWNU Jawa

Timur, 1985

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Keputusan Munas Alim

Ulama dan Konbes NU di Bandarlampung Jakarta: Lajnah

Ta’lif wan Nasyr dan Sumber Barokah Semarang, 1412

H./1992 M.

Siradj, Said Agil, Ahlussunnah wal Jama’ah dalam Lintasan Sejarah,

cet. 1 Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Wahid, Abdurrahman, “Dilemma Pendekatan Tarih, Amar bin

Yasir Ternyata Amirul Intel,” dalam Majalah Aula, No. 4,

tahun XVIII April, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2008.%25x

Article Metrics

Abstract view : 3657 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 1454 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Refrensi      : eztekno.com

Print ISSN    : 0854-8722

Online ISSN : 2443-0757

Indexed By :