Abubakar, A. “Konsep Penerapan Syariat Islam Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Remaja SMA Kota Banda Aceh”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, vol. 43, no. 2, July 2009, doi:10.14421/ajish.v43i2.105.