Bakar, Abu. 2013. “Restorasi Hukum Di Indonesia”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 47 (2). https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.68.