BAKAR, A. Restorasi Hukum Di Indonesia. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, [S. l.], v. 47, n. 2, 2013. DOI: 10.14421/ajish.v47i2.68. Disponível em: https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/68. Acesso em: 14 jul. 2024.