QAMAR, S. Politik Islam, Demokrasi, “Kepekaan Gender”, dan Feminisme. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, [S. l.], v. 42, n. 1, p. 149–177, 2008. DOI: 10.14421/ajish.v42i1.255. Disponível em: https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/255. Acesso em: 14 jul. 2024.