ANSHORI, A. Y. Konsep Siyasah dalam Yahudi dan Islam. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, [S. l.], v. 50, n. 1, p. 181–198, 2016. DOI: 10.14421/ajish.v50i1.169. Disponível em: http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/501-08. Acesso em: 17 jul. 2024.