Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Authors

  • Abd. Salam Arief

DOI:

https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.234

Abstract views: 1262 PDF downloads: 1547

Keywords:

zakat, tanggung jawab sosial, pemberdayaan

Abstract

Peran zakat sangat signifikan dalam perataan pendapatan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan amat rendah. Zakat juga berfungsi sebagai pendistribusian kekayaan orang yang mampu terhadap mereka yang kurang mampu, dan berperan pula akan mengurangi kesenjangan sosial. Potensi zakat sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan terutama sekali adalah melalui dana zakat produktif. Untuk mewujudkan dana zakat produktif, diperlukan kerja sama seluruh masyarakat dengan memahami tanggung jawab sosial secara penuh. Untuk itu diperlukan juga bantuan para pengelola profesional sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi di kalangan masyarakat kecil, serta mensejahterakan mereka.

References

Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadl al-Qur'an, Mesir: Dar al-Fikri, 1981.

Ahmad, Khursid, Studies in Islamic Economics, The Islamic Foundation, 1980.

Amin, Ahmad, Fajr al-Islam, Kairo: Dar al-Fikri, 1965.

Ashker, al-, Ahmed Abdel Fattah, Institutional Framework of Zakah: Dimension and Implication, Islamic Research And Training Institute Jeddah, 1995.

Mawardi, al-, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Bairut: Dar al-Kutub, 1978.

Qaradhawi, al-, Yusuf, Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’i al-Qur’an wa Al-Sunnah, Bairut, 1985.

Razi, al-, Fakhruddin, Tafsir al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, Bairut: Dar al-Fikr, 1985.

Ridla, Rasyid, Tafsir al-Manar, jilid X, Mesir: al-Manar, 1353 H.

Syaltut, Mahmud, Islam Aqidah wa al-Syari'ah, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Published

01-12-2016

How to Cite

Arief, A. S. (2016). Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 50(2), 341–353. https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.234

Issue

Section

Articles